تبلیغات


نمرات نهایی و غیر قابل تغییر درس گرافیک کامپیوتری 1

نمرات نهایی و غیر قابل تغییر درس گرافیک کامپیوتری 1 

در سامانه TMS به همه نمرات بالای 7  (  3 نمره ) اضافه می گردد و همه نمرات زیر 7 ،  قطعاً مردود می باشند ، ولی جهت جلوگیری از مشروط شدن ، نمره نهایی آنها 9 ثبت می گردد . از ارسال هر گونه درخواست جهت افزایش نمره و بازبینی جداً خودداری نمائید ، چرا که موجب حذف همه ارفاقات صورت گرفته از ابتدای ترم تا کنون می شود . 

مشاهده نمرات 

CG_Final.pdf
منبع این نوشته : منبع