تبلیغات


نمرات نهایی درس کاربرد رایانه در مهندسی نفت دانشگاه گرمسار

نمرات نهایی درس کاربرد رایانه در مهندسی نفت دانشگاه گرمسار 

دانشجویان محترم دقت نمائید ، در تصحیح اوراق نهایت کمک صورت گرفته است و این نمرات به طور قطع در سامانه گلستان ثبت خواهد شد . از ارسال ایمیل در خصوص افزایش نمره خودداری نمائید . 

گروه یک ( شنبه ها ) 

گروه دو ( دوشنبه ها ) 
منبع این نوشته : منبع